Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Sobota, 29 kwietnia 2017 r.
Imieniny obchodzą: Rita, Donata, Robert, Roberta, Bogusław, Hugon, Piotr

Dokumenty strategiczne

Lokalny program rewitalizacji

Uchwała Nr XLVI/517/2010
Rady Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 22 października 2010 roku

w sprawie uchwalenia aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata 2008 - 2015"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 71, art. 72, art. 73, art. 74, art. 75, art. 76, art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się aktualizację "Lokalny Programu Rewitalizacji Obszary Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata 2008 - 2015", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XLI/394/2006 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 października 2006 roku w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata 2006 - 2013".

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący
Rady Miasta
mgr Marian Łysiak

Załącznik do pobrania


 

Strategia Rozwoju Lokalnego dla Miasta Tomaszowa Lubelskiego na lata 2008-2015

Uchwała Nr XVII/170/2008
Rady Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Lokalnego dla Miasta Tomaszowa Lubelskiego na lata 2008-2015”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Strategię Rozwoju Lokalnego dla Miasta Tomaszowa Lubelskiego na lata 2008-2015”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr XLVII/442/2002 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Lubelskiego”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodniczący
Rady Miasta
mgr Marian Łysiak

Załącznik do pobrania


 

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2008 - 2015

Uchwała Nr XVII/171/2008

Rady Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2008 - 2015"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się "Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2008 - 2015", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, według scenariusza IV.

§ 2

1. Wieloletni Plan Inwestycyjny wyznacza kierunki inwestowania i szacunki kosztów na lata nim objęte.

2. W kolejnych latach realizacji Planu, będzie on weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących: potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, zmian harmonogramu realizacji inwestycji, itp.

3. Aktualizacja Planu obejmuje lata 2009-2016 sporządzona zostanie do 14 listopada 2008 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodniczący
Rady Miasta
mgr Marian Łysiak

Załącznik do pobrania

Wersja do druku Generuj PDF
---