Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Wtorek, 5 lipca 2022 r.
Imieniny obchodzą: Maria, Antoni, Karolina, Bartłomiej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA

08.06.2022

 

Tomaszów Lubelski, dnia 07.06.2022 r.

IR.6721.1.2022

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski Uchwały Nr XLII/450/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski. Granica obszaru objętego zmianą Studium została oznaczona na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski: ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski; za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub na adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta /0544axffa5/SkrytkaESP (opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub na adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta /0544axffa5/ (opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski. Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) informuję, iż:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski z siedzibą ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski i są one podawane w celu składania wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
 3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii,,A’’ (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Odbiorcą danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski oraz odpowiednio podmiot zewnętrzny wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
 6. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 8. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 9. Podstawę prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. e Rozporządzenia 2016/679 (RODO)* oraz art. 8a i 8b i art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2022 r. poz. 2405), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi i nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 10. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek/uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 11. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: iod@tomaszow-lubelski.pl lub pisemnie na adres: 694 946 319.

 

*.Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODOO”)

Wersja do druku Generuj PDF
---