Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Piątek, 20 maja 2022 r.
Imieniny obchodzą: Aleksander, Bazyli, Bernardyn, Krystyna

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu: "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026"

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026

 

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 13.05.2022 r. do dnia 14.06.2022r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
 2. drogą korespondencyjną na adres: Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
 3. bezpośrednio w sekretariacie, w budynku Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w godzinach pracy Urzędu.
 1. Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 2. Spaceru tematycznego dotyczącego wyznaczonego obszaru rewitalizacji. . Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w sekretariacie, w budynku Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne będą od dnia rozpoczęcia konsultacji :

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

 

Łącze wyrazy szacunku

Wojciech Żukowski
 Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026

Ankieta w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026

Formularz konsultacyjny w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026

Projekt uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026

Wizualizacje


​​HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC
NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI
 MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026
​ Z UWZGLĘDNIENIEM PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ


Raport z konsultacji społecznych PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Tomaszów Lubelski


Tomaszów Lubelski, 6 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zaprasza Radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli osiedli, przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w drugiej otwartej debacie nt: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026”, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim.

Debata będzie dotyczyła projektu Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu, dlatego zachęcamy wszystkich do udziału.

Mając na uwadze sytuację epidemiczną związaną z Covid 19 dla mieszkańców pozostających w domach, oraz tych którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w dyskusji udostępniona zostanie transmisja na żywo oraz aktywny chat. Linki dla uczestników zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na portalach społecznościowych Miasta Tomaszów Lubelski.

Serdecznie zapraszamy interesariuszy do aktywnego włączenia się w prace mające na celu wyznaczenie obszaru zdergradowanego i rewitalizacji oraz opracowanie ostatecznego dokumentu jakim będzie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Na stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (https://www.tomaszow-lubelski.pl/) w zakładce GPR 2021-2026 zostały udostępnione następujące dokumenty:

 1. OBWIESZCZENIE z dnia 30 listopada 2021r w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych w społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
 2. PROJEKT UCHWAŁY Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
 3. ANKIETA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026
 4. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu dokumentu Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: Projekt Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026
 6. Załącznik graficzny do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru  zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: Wyznaczony obszar zdegradowany
 7. Załącznik graficzny do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: Wyznaczony obszar rewitalizacji

 

Łączę wyrazy szacunku
Wojciech Żukowski
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski


 

PROJEKT - Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026 - aktualizacja 06.12.2021 r.


 

PROJEKT - Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026


Raport z konsultacji społecznych w sprawie wyznaczania obszarów zdegradowanych i stref rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski oraz w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

 

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zaprasza mieszkańców, przedstawicieli osiedli, przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz innych zainteresowanych do uczestnictwa w otwartej debacie nt: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026”, która odbędzie się w dniu 24 maja 2021 o godz. 12,00 w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu, dlatego zachęcamy wszystkich do udziału

Mając na uwadze sytuację epidemiczną związaną z Covid 19 dla mieszkańców pozostających w domach, oraz tych którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w dyskusji udostępniona zostanie transmisja na żywo oraz aktywny chat. Spotkanie będzie transmitowane na stronie Urzędu Miasta.

Serdecznie zapraszamy interesariuszy do aktywnego włączenia się w prace mające na celu wyznaczenie obszarów rewitalizacji oraz opracowanie ostatecznego dokumentu jakim będzie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026

Na stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (https://www.tomaszow-lubelski.pl/) w zakładce GPR 2021-2026 zostały udostępnione następujące dokumenty:

 1. HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026 Z UWZGLĘDNIENIEM PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
 2. OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych - wyznaczanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji
 3. ANKIETA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026 Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych
 4. OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 5. PROJEKT UCHWAŁY w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji z załącznikami:
 • Regulamin Komitetu Rewitalizacji
 • Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji

 

Wojciech Żukowski
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski


 

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski uprzejmie informuje o podjęciu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026

Serdecznie zapraszamy interesariuszy do aktywnego włączenia się w prace mające na celu wyznaczenie obszarów rewitalizacji oraz opracowanie ostatecznego dokumentu jakim będzie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państw

Na stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (https://www.tomaszow-lubelski.pl/) w zakładce GPR 2021-2026 zostały udostępnione następujące dokumenty:

 1. HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026 Z UWZGLĘDNIENIEM PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
 2. OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych - wyznaczanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji
 3. ANKIETA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026 Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych
 4. OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 5. PROJEKT UCHWAŁY w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji z załącznikami:
 • Regulamin Komitetu Rewitalizacji
 • Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zaprasza Radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli osiedli, przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w otwartej debacie nt: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026”, która odbędzie się w dniu 10 maja 2021 o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim. Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu, dlatego zachęcamy wszystkich do udziału

 

Łączę wyrazy szacunku
Wojciech Żukowski
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

OBWIESZCZENIE o konsultacji społecznych dotyczących wyznaczania obszarów zdegradowanych i stref rewitalizacji

ANKIETA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026

OBWIESZCZENIE o konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

KOREKTA HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI

 


Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 06.05.2021 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski

 
---