Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
-3°
Niedziela
 
Sobota, 4 grudnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Barbara, Krystian, Hieronim, Jan, Bernard

Obwieszczenie - Miejski Plan Adaptacji

15.11.2021

Obwieszczenie

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Tomaszów Lubelski do roku 2030”

 

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 t.j.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Tomaszów Lubelski do roku 2030”.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57, 22- 600 Tomaszów Lubelski, pokój 26, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 06.12.2021 r.

Zgodnie z art.41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski.

Formularz zgłoszenia uwag

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tomaszów Lubelski do roku 2030

Wersja do druku Generuj PDF
---