Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Sobota, 21 kwietnia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Bartosz, Feliks, Konrad, Anzelm, Jarosław, Selma

Informacje o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

10.04.2013

          W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miasto stanie się odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski ma obowiązek zorganizować system tak, by jak najmniej odpadów podlegało składowaniu a jak najwięcej było przetwarzanych.

Co to oznacza dla mieszkańca?

Od 1 lipca 2013 roku miasto Tomaszów Lubelski przejmie na siebie obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę przez mieszkańca za gospodarowanie odpadami, nie dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta, którzy powinni zawrzeć stosowną umowę z firmą odbierającą nieczystości.

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierać będzie przedsiębiorca wybrany w drodze przetargu.

Stawki opłat za odpady komunalne

Nowy system gospodarki odpadami zakłada niższą stawkę dla osób segregujących odpady. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych pozwoli zminimalizować ilość odpadów, które trafiają na składowiska.

Rada Miasta przyjęła stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty:

– 8,00 zł x osoby zamieszkujące daną nieruchomość - odpady segregowane

– 13,00 zł x osoby zamieszkujące daną nieruchomość - odpady niesegregowane

Selektywne zbieranie odpadów

frakcja sucha obejmuje: zmieszane odpady opakowaniowe w szczególności takie jak: szkło białe, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura)

frakcja mokra obejmuje: resztki spożywcze, zanieczyszczone odpady opakowaniowe, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zielone.

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

Złożenie w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31 maja 2013 roku.

Następne deklaracje należy złożyć w przypadku wystąpienia wymienionych poniżej okoliczności w terminie:

– 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

– 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku budownictwa wielorodzinnego (spółdzielnie, wspólnoty) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa zarządca.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek wypełniać dane w deklaracji w sposób rzetelny i zgodny z prawdą. Weryfikacja danych z deklaracji odbywać się będzie w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Wzór formularza deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi integralną część niniejszej informacji oraz jest dostępny na www.tomaszow-lubelski.pl

Objaśnienie do wypełniania deklaracji:

części D w kolumnie 2 należy wpisać liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości,

w kolumnie 3 należy wpisać stawkę opłaty

w kolumnie 4 należy wpisać kwotę opłaty jest to iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawka opłaty.

Właściciele oraz zarządcy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy winni zadbać o to aby dotychczas obowiązujące umowy na wywóz nieczystości stałych zostały skutecznie rozwiązane na dzień 30 czerwca 2013 roku.

W związku z czym należy:

– dotychczasowemu przedsiębiorcy złożyć pisemne wypowiedzenie umowy na odbieranie odpadów komunalnych – w przypadku umów z 1 miesięcznym i 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia

– rozwiązać umowę za porozumieniem stron w przypadku umów z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia

– lub mając na uwadze przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391), w myśl których gmina ma obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy najpóźniej od 01 lipca 2013 roku. W związku z powyższym usługę odbioru odpadów komunalnych z tych terenów może świadczyć jedynie przedsiębiorstwo, z którym miasto zawarło umowę. Inny przedsiębiorca nie może odbierać odpadów z takich nieruchomości, jeżeli nawet wcześniej był do tego zobowiązany umową, a umowa ta nie została rozwiązana. W związku z powyższym umowy te na mocy przepisu art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego będą nieważne z mocy prawa. Zgodnie z art. 475 § 1 i art. 495 § 1 zachodzi tutaj tzw. następcza niemożliwość świadczenia. Świadczenie stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za którą nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron umowy. Zobowiązanie wygasa, a strony nie mogą żądać wzajemnych świadczeń. Zatem z dniem 30 czerwca wygasną wszystkie umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy bez konieczności ich wypowiadania.

Informacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi udziela Pani Renata Łysko – Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, pokój nr 7, tel. 84 664-37-40, wew. 56.

Wypełnioną i podpisaną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wysłać na adres:
Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszów Lubelski
bądź złożyć osobiście u Pani Renaty Łysko – Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, pokój nr 7.

Załączniki:

1. Uchwała Nr XXVIII/294/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Tomaszów Lubelski (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2013 roku, rocznik 2013, pozycja 1049)

2. Uchwała Nr XXVII/300/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2013 roku, rocznik 2013, pozycja 1051)

3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest załącznikiem do uchwały wymienionej w punkcie 2.

 

Formularz interaktywny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wersja do druku Generuj PDF
---