Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Wtorek, 16 lipca 2019 r.
Imieniny obchodzą: Eustachy, Maria, Benedykt, Marika, Benita, Mirella

XLV SESJA RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

27.07.2018

XLV SESJA RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

 

      W dniu 26 lipca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XLV sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

      W sesji Rady Miasta uczestniczył Poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński. W pierwszej części sesji Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności, poinformował, m.in. o trwających pracach przy przebudowie ulicy Norwida, rewitalizacji „Zielonego Rynku”, socjalnego bloku mieszkalnego przy ul. Zamojskiej, Cmentarza Wojennego 1939 r. przy ul. Lwowskiej.

      Następnie Radni uchwalili uchwały w sprawie:

 1. Wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2018 rok.
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych
 4. Uchwalenie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 5. Wyrażenie zgody na realizację projektu w ramach Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
 6. Uchwalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Tomaszów Lubelski
 7. Uchwalenie Regulaminu funkcjonowania fontann miejskich w Tomaszowie Lubelskim
 8. Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
 9. Zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własności Miasta Tomaszów Lubelski, położonej przy ul. Petera 3 wykorzystywanej na realizacje świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tym budynku
 10. Zbycie w drodze bezprzetargowej działki nr 53/1 ark. 28 o pow. 169 m² w Tomaszowie Lubelskim, przylegającej bezpośrednio do cmentarza parafialnego i udzielenie bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości
 11. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości nr 189 cz. ark. 20 położonej przy ul. Traugutta w Tomaszowie Lubelskim na okres powyżej 3 lat
 12. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 65,57 m² w budynku położonym na działce nr 186/2 ark. 19 przy ul. Lwowskiej 64 w Tomaszowie Lubelskim na okres do 3 lat
 13. Przekazanie środka trwałego w postaci linii kablowej wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania
 14. Zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Tomaszów Lubelski a Gminą Tomaszów Lubelski w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Lubelski oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Gminy Tomaszów Lubelski na poszerzenie Cmentarza Komunalnego w Tomaszowie Lubelskim z oznaczeniem strefy ochronnej

 

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą na stronie http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292

Wersja do druku Generuj PDF
---